تبلیغات
دریافت کد پیغام خوش آمدگویی

دریافت کد پیغام خوش آمدگویی

وبلاگ روستای عربی*قدیمی* - ترتیل قرآن در خانه توسط بسیج انصار المهدی روستای عربی(طرح صالحین)
منزل ابراهیم رضاییمنزل فیض الله غریبی   تاریخ 91/10/25
منزل اکبر پسرمرد

منزل علیرضا لطیفی نیا
منزل محمد پسرمرد(خدر)منزل غلامعلی غریبی

منزل حسین زائری


منزل شهید آریافر

منزل علی مظفری92/2/30

 منزل عسکر لطیفی منفرد


 منزل عبدالرزاق طاهری منزل علی پسر مرد منزل علی معصومی منزل محمد مظفری

منزل محمد رضا معصومی
منزل امین معصومی94/6/30

منزل علی مظفری 94/7/6


عسکر لطیفی 94/8/11